Xishi Shenpin

2007 Xishi Shenpin
稀世神品

$800, 500g ($1.60/g)

Production: 20703
Xishi Shenpin Xishi Shenpin