Huangshan Lingya

2007 Huangshan Lingya
荒山靈芽

$165 / ($1060/tong), 400g ($0.41/g)

Production: 20701
Huangshan Lingya Huangshan Lingya Huangshan Lingya