YQH Productions from 2007

2007 Huangshan Qizhong
2007 Huangshan Qizhong
Qizhong, Lingshan Chijung

荒山奇種
$140/ $880 (tong), 400g ($0.35/g) 20702
2007 Huangshan Lingya
荒山靈芽

$165 / ($1060/tong), 400g ($0.41/g) 20701
2007 Jincha
緊茶

$80, 300g ($0.27/g) 20704
2007 Xishi Shenpin
稀世神品

$800, 500g ($1.60/g) 20703