Tianxiang Baopin

2006 Tianxiang Baopin
天香寶品

$390, 600g ($0.65/g)

Production: 20602
Alternate Name(s): Tian hsiang pao pin

Description:

Taiwan Price $420

Tianxiang Baopin Tianxiang Baopin