All YQH Productions

1999 Jintuo
Golden Tuo

金沱

$115, 250g ($0.46/g) 9901
1999 Micang
Mi Tsang

秘藏

$225, 500g ($0.45/g) 9902
1999 Cangmi
1999 Cangmi
Tsang Mi

藏秘
$390, 1000g ($0.39/g) 9903
2004 Tuocha
2004 Tuocha
沱茶

$195, 300g ($0.65/g) 20403
2004 Jincha
2004 Jincha
緊茶

$195, 300g ($0.65/g) 20404
2004 Tejipin
2004 Tejipin
特极品

$350, 500g ($0.70/g) 20402
2004 Dingji Yesheng
2004 Dingji Yesheng
頂極野生

$625, 500g ($1.25/g) 20401
2005 Yiwu Chawang
2005 Yiwu Chawang
易武茶王

$195, 500g ($0.39/g) 20503
2005 Cangliu
2005 Cangliu
Tsang Liu

藏六
$195, 500g ($0.39/g) 20505
2005 Dingjipin
2005 Dingjipin
Tingji Pin

頂極品
$325, 500g ($0.65/g) 20502
2006 Baisuixiang Cha
2006 Baisuixiang Cha
BaiSuiHsiangCha

百歲香茶
$165, 500g ($0.33/g) 20608
2006 Qixiang
2006 Qixiang
Chi Hsiang, Gushu Chawang

奇香
$260, 500g ($0.52/g) 20607
2006 Ye Chawang (Special)
2006 Ye Chawang (Special)
Huangshan Yefang Gushu Cha, Ye Zhangxiang

野茶王/荒山野放古樹茶(野樟香)
$325, 500g ($0.65/g)
2006 Longya Fengjian
2006 Longya Fengjian
龍芽鳳尖

$375, 500g ($0.75/g) 20603
2006 Wuyangcha
2006 Wuyangcha
無陽茶

$380, 500g ($0.76/g) 20605
2006 Chawangshu
2006 Chawangshu
茶王树

$390, 500g ($0.78/g) 20612
2006 Tianxiang Baopin
2006 Tianxiang Baopin
Tian hsiang pao pin

天香寶品
$390, 600g ($0.65/g) 20602
2006 Tianpin
2006 Tianpin
天品

$485, 500g ($0.97/g) 20604
2006 Wushang Miaopin
無上妙品

$780, 500g ($1.56/g) 20601
2007 Huangshan Qizhong
Qizhong, Lingshan Chijung

荒山奇種

$140/ $880 (tong), 400g ($0.35/g) 20702
2007 Huangshan Lingya
荒山靈芽

$165 / ($1060/tong), 400g ($0.41/g) 20701
2007 Jincha
緊茶

$80, 300g ($0.27/g) 20704
2007 Xishi Shenpin
稀世神品

$800, 500g ($1.60/g) 20703
2010 Longtuan Fengmei
龙团凤眉

$165, 500g ($0.33/g) 201001
2011 Guyun (Bulang)
Ku Yun Bulang

古韵

$160, 500g ($0.32/g) 201101