Xishi Shenpin

2007 Xishi Shenpin
稀世神品

$1400, 500g ($2.80/g)

Email for Price
Production: 20703
Xishi Shenpin Xishi Shenpin