Ye Chawang (Special)

2006 Ye Chawang (Special)
野茶王/荒山野放古樹茶(野樟香)

500g

Email for Price
Alternate Name(s): Huangshan Yefang Gushu Cha, Ye Zhangxiang

Description:

available