Ye Chawang (Chun Qiu)

2006 Ye Chawang (Chun Qiu)
野茶王 春秋

500g

Email for Price

Tea is currently not available for sale.

Production: 20610

Description:

Wild (野) Guafengzhai. Spring + Autumn blend.

Ye Chawang (Chun Qiu)